Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong công ty cổ phần theo pháp luật

15:38 23/02/2020

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong công ty cổ phần theo pháp luật Quy định về thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong công ty cổ phần được quy định trong Thông tư 121/2012/TT-BTC, quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong công ty cổ phần theo pháp luật

Quy định về thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong công ty cổ phần được quy định trong Thông tư 121/2012/TT-BTC, quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Cụ thể như sau: 

  Điều 2. Giải thích thuật ngữ

3. Thành viên HĐQT độc lập là thành viên HĐQT đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên HĐQT không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm;

- Không phải là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

Như vậy, thành viên HĐQT độc lập là người không có lợi ích hoặc chỉ có một phần rất nhỏ lợi ích trong công ty. Vì vậy, thành viên HĐQT độc lập có thể có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định những chiến lược hay kế hoạch của công ty, đồng thời cũng tạo đối trọng đối với những thành viên còn lại của HĐQT (có thể là thành viên HĐQT kiêm điều hành, hoặc cổ đông lớn). Tuy có thể phần nào kiểm soát được sự lạm quyền của các thành viên HĐQT, nhưng vì thành viên HĐQT độc lập không nhất thiết phải có chuyên môn về kế toán hay kiểm toán nên khó có thể kiểm soát được những vấn đề về tài chính của công ty. Để bổ sung cho thành viên HĐQT độc lập, Luật Doanh nghiệp đã đưa ra cơ chế Ban kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT nhằm giải quyết những vấn đề đó. Do đó, có thể thấy rằng cơ chế thành viên HĐQT độc lập không thể hoàn toàn thay thế Ban kiểm soát.

>>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng